Менежментийн баг

Э.ГАНБААТАР
Группын гүйцэтгэх захирал
И.ЗОЛБОО
Үнэлгээ хариуцсан захирал
Б.АЛТАНПҮРЭВ
Аудит хариуцсан захирал
Э.САЙНБУЯН
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан захирал
Б.БАЯРЦЭЦЭГ
Байгаль орчны үнэлгээ хариуцсан захирал