Нийгмийн хариуцлага

Манай хамт олон ISO 26000 Олон улсын нийгмийн хариуцлагын стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож, бүхий л үйл ажиллагаандаа байгууллагын засаглал, хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрх, шударга ёсыг эрхэмлэн, нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд бодит хувь нэмрээ оруулахыг зорьдог.